Tổng hợp và đánh giá động học hấp phụ của vật liệu graphit tróc trong xử lí nước thải dệt nhuộm

  • Nguyễn Thị Hồng Thắm
  • Đoàn Văn Thuần
  • Trần Bích Thủy
Keywords: graphit tróc, Congo Red, XRD, FT-IR, BET, hấp phụ

Abstract

Vật liệu graphit tróc được tổng hợp bằng phương pháp chiếu xạ vi sóng. Cấu trúc vật liệu được đánh giá bằng các phương pháp phân tích nhiễu xạ tia X (XRD), quang phổ hồng ngoại chuyển đổi Fourier FT-IR và đẳng nhiệt hấp phụ - khử hấp phụ N2. Kết quả phân tích nhiễu xạ tia X cho cường độ peak, chứng tỏ graphit tróc (Exfoliated Graphite - EG) được hình thành với độ tinh thể cao, phù hợp với kết quả phân tích phổ hồng ngoại chuyển đổi FT-IR. Diện tích bề mặt riêng của BET (Brunauer-Emmett-Teller) và thể tích lỗ rỗng của vật liệu EG được đo tương ứng là 40,95 m2/g và 0,16176 cm3/g. Đánh giá động học hấp phụ Congo Red thông qua các mô hình động học như: mô hình giả kiến bậc 1, mô hình giả kiến bậc 2, Elovich và Bangham trên EG chỉ ra sự hấp phụ CR lên EG tuân theo mô hình động học giả kiến bậc 2 với hệ số tương quan R2 > 0,98.

Published
2021-01-28