Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn và chống oxi hóa của cây É trắng (Ocimum africanum L. Lamiaceae)

  • Thủy Thị Thanh Phan
  • Hoàng Minh Phan
  • Thương Ngọc Hoài Nguyễn
  • Lộc Hữu Trần
  • Khải Tô Minh Hồ
  • Oanh Bảo Lê

Abstract

Cây É trắng (Ocimum africanum L. Lamiaceae) có tác dụng điều hòa miễn dịch, chống viêm, chống oxi hóa và kháng khuẩn. Nhằm xác định các hoạt tính sinh học của É trắng Việt Nam, nghiên cứu này đánh giá khả năng kháng khuẩn và khả năng chống oxi hóa của cây É trắng được trồng tại Ninh Thuận. Kết quả cho thấy cao n-hexan, ethanol (EtOH), cao ethyl acetat (EtOAc) có khả năng kháng khuẩn trên MRSA - Methicillin resistant Staphylococcus aureus; với chủng vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa chỉ có cao EtOH và  EtOAc có khả năng kháng khuẩn. Cả 3 loại cao đều không có khả năng kháng các chủng vi khuẩn MSSA - Methicillin susceptible Staphylococcus aureus, Escherichia coliStreptococcus faecalis. Kết quả phân tích hàm lượng phenolic tổng và khả năng bắt giữ gốc tự do DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) cho thấy cao EtOAc có khả năng chống oxi mạnh nhất và hàm lượng phenolic tổng cao nhất. Kết quả nghiên cứu cho thấy cao chiết cây É trắng thể hiện hoạt tính sinh học kháng khuẩn in vitro và chống oxi hóa bắt giữ gốc tự do DPPH.

® 2022 Journal of Science and Technology - NTTU

Published
2023-04-05