Một số so sánh trong trang trí kiến trúc miếu thờ Thiên Hậu các bang hội người Hoa tại TP. Hồ Chí Minh

  • Bắc Thị Minh Lê

Abstract

Những công trình đền, miếu, hội quán của người Hoa chứa đựng dày đặc những giá trị nghệ thuật, tín ngưỡng và văn hóa. Điều đó ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của cộng đồng người Hoa nói riêng và người dân trong khu vực nói chung. Bài báo nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quát về đặc trưng trong trang trí kiến trúc hội quán thờ Thiên Hậu của người Hoa tại TP. Hồ Chí Minh. Tìm ra một số điểm khác biệt giữa cách thức trang trí kiến trúc các hội quán như: hệ mái, hệ trần, hệ cột, hệ cửa, bao lam khám thờ và nhóm các liễn đối điển hình của một số bang hội người Hoa như Quảng Đông, Phúc Kiến, Hải Nam, Triều Châu. Phân tích những yếu tố so sánh trên nhằm hiểu thêm một phần bức tranh lịch sử, văn hoá tại vùng đất này. Từ đó, tìm ra nguyên nhân các ngôi miếu, hội quán của cộng đồng người Hoa lại trường tồn hơn ba thế kỉ qua và ngày càng được người Việt tiếp nhận.

® 2022 Journal of Science and Technology - NTTU

Published
2023-04-05