Tác động của việc bắt nạt nơi làm việc đối với hành vi công dân tổ chức – nghiên cứu ở các doanh nghiệp tại TP. HCM

  • Tú Hoàng Cẩm Trần
  • Huệ Thị Phương Tạ

Abstract

Nghiên cứu kiểm định mối quan hệ gắn giữa việc bắt nạt tại nơi làm việc với sự thỏa mãn công việc, lòng tự trọng, hiệu quả công việc và hành vi công dân tổ chức hướng về cá nhân. Đồng thời, kiểm định tác động của sự thỏa mãn trong công việc và lòng tự trọng đối với hiệu quả công việc cũng như hành vi công dân tổ chức hướng về cá nhân. Phương pháp nghiên cứu định tính với công cụ phỏng vấn trực tiếp được sử dụng để hiệu chỉnh thang đo. Dữ liệu trong nghiên cứu là kết quả của việc khảo sát 324 người lao động làm việc trong các doanh nghiệp/tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Các phương pháp thống kê phân tích bao gồm: kiểm định độ tin cậy thang đo (Cronbach’s alpha, EFA, CFA), kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc bắt nạt tại nơi làm việc tác động tích cực đối với hành vi công dân tổ chức hướng về cá nhân nhưng lại tác động tiêu cực đến sự thỏa mãn công việc và lòng tự trọng. Bên cạnh đó, sự thỏa mãn công việc và lòng tự trọng đều có tác động tích cực đến hành vi công dân tổ chức hướng về cá nhân.

® 2022 Journal of Science and Technology - NTTU

Published
2023-04-05