Xây dựng phương pháp phân tích irbesartan và hydroclorothiazid trong huyết tương người

  • Lê Thị Đào
Keywords: Chiết lỏng- lỏng, Huyết tương người, Hydroclorothiazid, Irbesartan, LC-MS/MS

Abstract

Tóm tắt
Bài báo trình bày quá trình xây dựng và thẩm định một phần quy trình phân tích
irbesartan (IRB) và hydroclorothiazid (HCTZ) trong huyết tương người bằng kĩ thuật
LC-MS/MS. Phương pháp phân tích đã sử dụng telmisartan làm chuẩn nội để xác định
irbesartan và hydroclorothiazid. Các chất phân tích và chất chuẩn nội được chiết bằng
kĩ thuật chiết lỏng- lỏng với tert-butyl methyl ether, cột Gemini C18 (150 mm x 2 mm;
3 µm), pha động methanol – dung dịch đệm amoniformat 5 mM, pH = 5 (80:20), tốc độ
dòng 0,4 mL/min, thể tích tiêm mẫu 2 µL. Irbesartan, telmisartan được phân tích ở chế
độ ion hóa dương và hydroclorothiazid ở chế độ ion hóa âm. Theo hướng dẫn của USFDA và EMA về thẩm định phương pháp phân tích thuốc trong dịch sinh học, kết quả
thẩm định một phần quy trình phân tích cho thấy quy trình đạt được tính đặc hiệu, hiệu
suất chiết trên 95 %, tính tuyến tính trong các khoảng nồng độ dự định, đạt độ đúng và
độ chính xác trong ngày và giữa các ngày, giới hạn định lượng dưới của IRB và HCTZ
lần lượt là 0,005 µg/mL và 0,901 ng/mL.
® 2022 Journal of Science and Technology - NTTU

Published
2022-06-03