Return to Article Details Xây dựng qui trình định lượng hydroxychavicol trong cao Trầu không (piper betle L. piperaceae) bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao Download Download PDF