Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Nguyễn Tất Thành hoạt động theo Luật Báo chí của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Giấy phép xuất bản của Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Nguyễn Tất Thành số 580/GP-BTTTT, ngày 22 tháng 11 năm 2017, công bố, giới thiệu các công trình khoa học và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, thông tin hoạt động khoa học công nghệ trong và ngoài nước. Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng và chuyển giao công nghệ cho các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp có nhu cầu. Đáp ứng nhu cầu phát triển nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật ngày càng tăng giữa các nhà khoa học, các tổ chức nghiên cứu khoa học; Khuyến khích các nhà nghiên cứu trẻ và thu hút các nhà khoa học có uy tín đăng tải các kết quả nghiên cứu.