Nghiên cứu chức năng của Botrytis Susceptible1 Interactor (BOI) trong điều khiển sự ra hoa ở cây Arabidopsis

Main Article Content

Nguyễn Thị Khoa

Abstract

Botrytis Susceptible1 Interactor (BOI) là một Really Interesting New Gen
(RING) finger protein ức chế sự ra hoa bằng cách giảm sự biểu hiện của gen
Flowering Locus T (FT), một yếu tố quyết định sự ra hoa ở cây Arabidopsis. Để
làm rõ cơ chế phân tử BOI, chúng tôi tìm hiểu khả năng tương tác của BOI với
protein trong phức hệ Histone Deacetylase Complex (HDAC) vì phức hệ này
cũng có vai trò ức chế sự biểu hiện của FT. Nghiên cứu đã chứng minh được
tương tác của BOI với Histone Deacetylase 6 (HDA6) - một protein thành phần
trong HDAC, trên nấm men và trên in vitro. Kết quả lai đôi ở nấm men (yeast
two-hybrid assay) cho thấy chỉ có tế bào nấm men chứa BOI và HDA6 mới
sống được môi trường chọn lọc không chứa tryptophan, leucine, adenine và
histidine. Điều này chứng tỏ tương tác giữa BOI và HDA6 là tương tác protein
trực tiếp trên nấm men. Ngoài ra, phương pháp tương tác protein in vitro (in
vitro pull-down assay) cũng cho thấy BOI tương tác đặc hiệu với HDA6 nhưng
không tương tác với glutathion-S-transferase (GST). Kết quả này gợi ý BOI có
thể ức chế FT thông qua HDAC. Cần có các nghiên cứu sâu hơn để chứng minh
mối liên hệ giữa BOI và HADC trong ức chế sự biểu hiện của FT ở cây
Arabidopsis

Article Details

Section
Articles