Đánh giá mức độ tăng biểu hiện protein màng Benchwarmer kiểu dại và đột biến E164K được chuyển nhiễm ở tế bào nuôi cấy

Main Article Content

Vũ Minh Thiết
Nguyễn Hoàng Danh
Đinh Hải Ngân

Abstract

Gen Benchwarmer (BNCH) mã hóa cho protein xuyên màng thuộc họ protein vận
chuyển Major Facilitator Superfamily được tìm thấy trong lysosome ở mọi tế bào
động vật. Các đột biến gen BNCH gây kiểu hình bất lợi như thoái hóa thần kinh, làm
ngắn vòng đời và lão hóa sớm ở nhiều sinh vật mô hình. Tuy nhiên chức năng và cơ
chất của protein BNCH trên màng lysosome vẫn chưa được mô tả. Để tìm hiểu chức
năng của protein này, chúng tôi đã tạo dòng plasmid mang gen mã hóa BNCH hoang
dại ở người và plasmid mang BNCH chứa đột biến mất chức năng E164K. Hai
plasmid trên được chuyển nhiễm vào các tế bào HEK293 để tạo hai dòng tế bào tăng
cường biểu hiện protein BNCH hoang dại và BNCH đột biến E164K, làm cơ sở để
phát triển mô hình nghiên cứu xác định chức năng phân tử và cơ chất vận chuyển
của BNCH. Các plasmid tái tổ hợp được đưa vào tế bào HEK293 bằng kĩ thuật
chuyển nhiễm lipoplex và mức độ biểu hiện protein được kiểm tra bằng Western
Blot. Kết quả cho thấy cả hai biến thể này của BCNH được tăng cường biểu hiện
thành công và có mức độ biểu hiện tương đương nhau trong dòng tế bào HEK293.
Đây là cơ sở quan trọng để chúng tôi sử dụng hai dòng tế bào này làm mô hình
nghiên cứu chức năng của BNCH trong tương lai.

Article Details

Section
Articles