Tổng hợp vật liệu nano lưỡng kim PdCu từ Cu2O làm xúc tác cho phản ứng khử o-nitroaniline

Main Article Content

Nguyễn Minh Tiến
Đoàn Văn Thuần

Abstract

Nghiên cứu này ứng dụng phương pháp thay thế điện hóa galvanic để tạo ra cấu trúc
lập phương rỗng. Từ nguyên liệu Cu2O, nhóm tác giả đã tổng hợp được lưỡng kim
PdCu có cấu trúc lập phương rỗng. Với cấu trúc này, quá trình khử o-nitroaniline
thành o-phenylenediamine (ít độc và thân thiện môi trường hơn o-nitroaniline) xảy ra
trong khoảng 8 phút. Sự khử o-nitroaniline của các hạt nano PdCu và Pd được đánh
giá bằng cách thêm NaBH4 vào ở các nồng độ khác nhau. Hằng số tốc độ phản ứng
đạt đến giá trị bão hòa của các hạt nano PdCu lưỡng kim được kéo dài, trong khi hằng
số của hạt nano Pd đạt đến giá trị bão hòa nhanh hơn. Sản phẩm thu được có thể dùng
để xử lí nước thải trong công nghiệp nhuộm, dược phẩm,... Ứng dụng thử nghiệm
trong xử lí nước thải nhuộm chứa o-nitroaniline cho kết quả tốt hơn khi sử dụng cấu
trúc đơn kim loại và giảm được chi phí do lượng kim loại quí dùng trong tổng hợp ít
hơn.

Article Details

Section
Articles