Khảo sát tác động giảm đau và an thần của cao chiết ngó sen (Nelumbo nucifera Gaertn. Nelumbonaceae) trên chuột nhắt trắng

Main Article Content

Võ Thị Thu Hà
Thái Gia Mẫn
Mai Thị Ngọc Ánh

Abstract

Sen (Nelumbo nucifera Gaertn.) thuộc dạng cây thủy sinh nổi trên mặt nước. Ở Việt
Nam, các bộ phận của cây Sen đều có thể sử dụng trong y học cổ truyền. Mục tiêu của
nghiên cứu là xác định độc tính cấp và tác dụng giảm đau, an thần của cao chiết ngó
sen. Dùng phương pháp ngấm kiệt nguyên liệu sơ chế với cồn 70 độ để thu được cao
đặc. Thử nghiệm độc tính cấp sử dụng liều tối đa trên chuột được theo dõi trong 14
ngày. Khảo sát tác động giảm đau trung ương trên mô hình nhúng đuôi chuột, tác động
giảm đau ngoại biên trên mô hình gây đau quặn bụng bằng acid acetic. Tác động an
thần được khảo sát bằng phương pháp Rotarod. Kết quả định tính xác định được liều
dung nạp tối đa ( ) đối với cao chiết ngó sen là 61,6 g/kg. Cao chiết ngó sen liều
1,5 g/kg và 3 g/kg thể hiện tác động an thần và giảm đau ngoại biên nhưng không có
tác động giảm đau trung ương trên mô hình thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu có thể
được định hướng cho các nghiên cứu sâu hơn về các dạng chế phẩm từ tự nhiên trong
hỗ trợ điều trị các bệnh căng thẳng, mất ngủ.

Article Details

Section
Articles