Khảo sát sự hài lòng của dược sĩ về một số phần mềm quản lí tại các nhà thuốc Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Main Article Content

Nguyễn Thị Xuân Liễu
Nguyễn Thanh Nghĩa

Abstract

Thông tư 02/2018/TT-BYT quy định tất các nhà thuốc tại Việt Nam phải có phần mềm
quản lí dữ liệu có kết nối liên thông với Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia. Bài báo khảo sát
mức độ hài lòng về việc sử dụng phần mềm quản lí của 45 nhà thuốc tại Quận 1, Tp.
Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy 100 % nhà thuốc khảo sát đều sử dụng phần mềm
Viettel PMS với tỉ lệ 86,7 % cơ sở có cập nhật dữ liệu hàng ngày. Tất cả đều thấy hiệu
quả của phần mềm và hài lòng về các chức năng quản lí xuất, nhập, tồn kho. Về chi phí
sử dụng: 20 % rất hài lòng, 22,2 % hài lòng, 53,4 % bình thường. Về tình trạng cập
nhật thường xuyên: chỉ có 15,6 % rất đồng ý, 11,1 % đồng ý. Với 100% ý kiến, các
đơn vị đều mong muốn công ty cung cấp tổ chức các buổi hội thảo hướng dẫn sử dụng
phần mềm cho các nhà thuốc.

Article Details

Section
Articles