Tư tưởng Đạo giáo trong vườn Nhật Bản

Main Article Content

Lê Hải Hồng Phong

Abstract

Khi nói về tư tưởng trong vườn Nhật Bản, mọi người đều đề cập đến ảnh hưởng của Phật giáo, đặc biệt là các triết lý của Thiền tông – một tông phái Phật giáo. Lý do là vì Thiền tông dưới sự bảo trợ của các tướng quân Mạc phủ (Shogun), đã tạo một ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa Nhật Bản nói chung và tư tưởng vườn Nhật Bản nói riêng. Tuy nhiên, còn có một dòng tư tưởng khác cùng định hình cho việc tạo tác vườn Nhật Bản mà trước giờ không được nhắc đến, đó là tư tưởng Đạo giáo. Tư tưởng Đạo giáo ảnh hưởng rất nhiều trong vườn Nhật Bản, từ bố cục mặt bằng tổng thể cho đến việc chọn lựa các chi tiết nhỏ tạo thành. Thông qua việc phân tích các yếu tố cấu thành của vườn Nhật Bản, bài viết chỉ ra những triết lí Đạo giáo tồn tại bên trong, góp phần mở ra một hướng tiếp cận mới trong việc nghiên cứu vườn Nhật Bản.


® 2023 Journal of Science and Technology - NTTU

Article Details

Section
Articles