Khảo sát các thuật toán kiểm soát tắc nghẽn và lập lịch vận chuyển gói tin trong giao thức MPTCP

Main Article Content

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Kim Quốc
Dương Minh Tuấn

Abstract

Giao thức MPTCP là một đề xuất cải tiến từ giao thức kiểm soát đường truyền truyền thống. MPTCP hỗ trợ cho các ứng dụng nâng cao hiệu suất truyền dữ liệu trên mạng bằng cách sử dụng nhiều đường truyền vật lý. Cho đến nay, MPTCP vẫn chưa được phổ biến rộng rãi cho dù đã có nhiều giải pháp kiểm soát tắc nghẽn và lập lịch vận chuyển gói tin đã được nghiên cứu. Bài báo này thực hiện khảo sát các nghiên cứu đã công bố liên quan đến kiểm soát tắc nghẽn và lập lịch các luồng dữ liệu trong giao thức MPTCP. Khảo sát này phân loại kiểm soát tắc nghẽn và lập lịch gói tin theo hướng tiếp cận truyền thống và hướng tiếp cận học máy. Với mỗi nghiên cứu đã khảo sát sẽ có đánh giá ngắn gọn, nhằm hỗ trợ cho những nghiên cứu áp dụng học máy vào cải thiện hiệu năng của giao thức mạng MPTCP trong tương lai.


® 2024 Journal of Science and Technology - NTTU

Article Details

Section
Articles