Khảo sát sơ bộ thành phần hóa học và đánh giá hoạt tính kháng oxy hóa của cao chiết hạt So đũa Sesbania grandiflora L

Main Article Content

Hoàng Thị Hồng
Nguyễn Đình Long
Trần Ngọc Tuyết Nhi
Đỗ Kim Ngân

Abstract

Nghiên cứu này khảo sát sơ bộ thành phần hóa học của cao chiết và đánh giá hoạt tính kháng oxy hóa của cao chiết bằng phương pháp DPPH. Bột hạt So đũa có khối lượng khô tuyệt đối 500 g được chiết với ethanol 96 % bằng phương pháp chiết rắn − lỏng, chiết kiệt trong 24 giờ, loại dung môi bằng cô quay chân không cho đến khi khối lượng không đổi thu được 22 g cao tổng ethanol. Kết quả đánh giá hoạt tính kháng oxy hóa trên cao chiết cho thấy cao ethanol có hoạt tính kháng oxy hóa tốt theo phương pháp DPPH với IC50 = 119,96 μg/mL. Kết quả nghiên cứu cung cấp một số thông tin chưa được nghiên cứu về hạt So đũa, giúp xác định tiềm năng của nó trong phòng ngừa, điều trị bệnh và làm phong phú thêm kho tàng dược liệu cổ truyền Việt Nam. Dựa trên các kết quả thu được, nghiên cứu đã xác định được một loạt các hợp chất quan trọng trong hạt So đũa và chứng minh hoạt tính kháng oxy hóa mạnh mẽ của cao chiết ethanol, nâng cao vai trò của hạt So đũa trong đời sống.


® 2024 Journal of Science and Technology - NTTU

Article Details

Section
Articles