Kiến thức, thái độ và thực hành vệ sinh tay thường quy của sinh viên điều dưỡng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Main Article Content

Lê Thị Quế Phương
Trần Thị Hạnh Dung

Abstract

Vệ sinh tay là biện pháp đơn giản, chi phí thấp, dễ thực hiện rất hiệu quả để phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện và bảo vệ sức khỏe của nhân viên y tế. Nghiên cứu này nhằm đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành của sinh viên điều dưỡng về vệ sinh tay thường quy và các yếu tố liên quan. Nghiên cứu cắt  ngang mô tả được thực hiện từ tháng 01/2024 đến tháng 04/2024  trên sinh viên điều dưỡng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đang thực hành lâm sàng tại bệnh viện. Kết quả khảo sát trên 286 sinh viên điều dưỡng cho thấy, 91,6 % sinh viên có kiến thức tốt, 94,4 % sinh viên có thái độ tích cực và 59,4 % sinh viên thực hành tốt vệ sinh tay. Sinh viên năm 4 có kiến thức và kỹ năng thực hành vệ sinh tay tốt hơn sinh viên năm 3 (p < 0,01). Sinh viên điều dưỡng có kiến thức tốt và thái độ tốt về vệ sinh tay thường quy. Bên cạnh đó, cũng cần tăng cường giám sát, cập nhật, tập huấn giúp sinh viên nâng cao, tuân thủ hơn về thực hành vệ sinh tay trong chăm sóc người bệnh.


® 2024 Journal of Science and Technology - NTTU

Article Details

Section
Articles