Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định học thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh của sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Main Article Content

Đỗ Thảo Lan
Cao Sơn Liện

Abstract

Nghiên cứu này nhằm đánh giá mức độ tác động của các yếu tố đến ý định học thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh của sinh viên tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Từ kết quả thu thập qua khảo sát 250 sinh viên đang theo học tại trường, sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá và hồi quy đa biến, kết quả cho thấy có sáu yếu tố có tác động đến “Ý định học thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh” theo mức độ giảm dần bao gồm: (1) Thái độ đối với học thạc sĩ; (2) Chương trình đào tạo; (3) Cơ hội nghề nghiệp, (4) Chi phí học tập hợp lý, (5) Chuẩn chủ quan, (6) Danh tiếng của trường. Yếu tố “Nhận thức kiểm soát hành vi” là yếu tố duy nhất không có tác động. Kết quả nghiên cứu là nguồn tham khảo cho việc hoạch định chính sách tuyển sinh, thu hút sinh viên theo học thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.


® 2024 Journal of Science and Technology - NTTU

Article Details

Section
Articles