Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên khối ngành Kinh tế Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Main Article Content

Vũ Gia Quỳnh Ngân
Nguyễn Thị Bưởi

Abstract

Nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên theo học khối ngành Kinh tế của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Nghiên cứu sử dụng phương pháp hỗn hợp, bao gồm phương pháp định tính và định lượng. Mô hình nghiên cứu được xây dựng dựa trên mô hình ý định khởi nghiệp, lý thuyết nhận thức xã hội nghề nghiệp, lý thuyết về hành vi dự định, mô hình sự kiện khởi nghiệp và các nghiên cứu thực nghiệm có liên quan. Qua phân tích cảm nhận của 242 sinh viên, kết quả cho thấy có sáu yếu tố tác động đến ý định khởi nghiệp của sinh viên theo thứ tự mức độ giảm dần, gồm có yếu tố đặc điểm tính cách cá nhân (β = 0,312), thái độ đối với hành vi khởi nghiệp (β = 0,289), giáo dục khởi nghiệp (β = 0,282), hệ sinh thái khởi nghiệp (β  = 0,244), nguồn vốn kinh doanh (β = 0,165), và hỗ trợ khởi nghiệp (β = 0,105). Dựa trên kết quả nghiên cứu, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy ý định khởi nghiệp của sinh viên khối ngành kinh tế Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.


® 2024 Journal of Science and Technology - NTTU

Article Details

Section
Articles