Xây dựng qui trình định lượng hydroxychavicol trong cao Trầu không (piper betle L. piperaceae) bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao

  • Phan Thị Thanh Thuỷ
  • Nguyễn Đinh Nga
Keywords: Trầu không, Piper betle, hydroxychavicol, HPLC

Abstract

Tóm tắt
Dịch chiết Trầu không đã được chứng minh có khả năng kháng nấm da và kháng khuẩn
rất tốt. Thành phần chính có hoạt tính trong dịch chiết là hydroxychvicol.
Hydroxychavicol trong cao trầu không (Piper betle L. Piperaceae) được định lượng
bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao sử dụng cột C18 (5 µm x 2,1 mm x 250 mm) để chạy
với pha động là acetonitril: orthophosphoric acid 0,05 % (30 : 70), tốc độ dòng 0,5
mL/min, thể tích tiêm mẫu 2 µL. Kết quả thẩm định theo hướng dẫn của ICH cho thấy
quy trình có độ đặc hiệu cao, đạt độ tuyến tính, đạt độ lặp lại với RSD = 1,12 %, đạt độ
đúng với tỉ lệ hồi phục 96 %. Quy trình đã cung cấp các thông số nhằm góp phần xây
dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm cao Trầu không của Việt Nam. Nghiên cứu đã sử dụng quy
trình trên để đánh giá hàm lượng hydroxycavicol trong cao chiết nước phân đoạn
dicloromethan của Trầu không cho thấy hàm lượng hydroxychavicol khoảng 85 %.
® 2022 Journal of Science and Technology - NTTU

Published
2022-06-03