Published: 2024-01-26

Đánh giá đa dạng di truyền của một số loài Lan Dendrobium ở khu vực phía Nam Việt Nam

Lê Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Thanh Điềm, Nguyễn Như Hoa, Trần Hoàng Dũng, Vũ Thị Huyền Trang (Author)

9

Khảo sát thành phần hóa thực vật và độc tính cấp của cao chiết lá Sa kê (Artocarpus altilis Moraceae)

Nguyễn Thị Kỳ Duyên, Nguyễn Trần Hưng Yên, Nguyễn Thị Thùy Trang, Nguyễn Linh Việt, Nguyễn Đức Hạnh (Author)

5

Nghiên cứu và đánh giá độc tính cấp, tác động kháng viêm của bài thuốc gia truyền Cao Khai sản xuất tại tỉnh Ninh Thuận

Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Hoàng Thị Phương Liên, Lê Mộc Nhiên, Mai Thị Ngọc Ánh, Phạm Trí Nhựt, Bạch Long Giang (Author)

7