Ảnh hưởng của tinh dầu Quế đen trên tính chất kháng khuẩn của màng poly(vinyl alcohol)/agar

  • Nguyễn Thị Thương
Keywords: Poly (vinyl alcohol), Agar, Hoạt tính kháng khuẩn, Tinh dầu quế đen

Abstract

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành kết hợp tinh dầu Quế đen vào màng
poly(vinyl alcohol)/agar để cải thiện hoạt tính kháng khuẩn của màng thu được. Tinh
dầu quế đen có hoạt tính kháng Staphylococcus aureus (S. aureus), Pseudomonas
aeruginosa (P. aeruginosa), Escherichia coli (E. coli), và Salmonella typhimurium là
nhờ thành phần cinnamaldehydecó trong tinh dầu. Màng hỗn hợp dựa trên poly(vinyl
alcohol)/agar kết hợp với tinh dầu Quế đen được tổng hợp thành công bằng phương
pháp tạo màng. Kết quả cho thấy màng thu được có hoạt tính kháng khuẩn dựa trên sự
kết hợp của tinh dầu Quế đen, và do đó màng thu được giúp cải thiện chất lượng bao bì
trong lĩnh vực bảo quản thực phẩm.
® 2022 Journal of Science and Technology - NTTU

Published
2022-06-03