Tối ưu hóa điều kiện phân tích bằng phương pháp sắc kí lỏng siêu hiệu năng cho các hợp chất thuộc họ CPA trong mẫu nước sông

Main Article Content

Lê Hải Đường
Nguyễn Thị Thu Thảo
Mai Thanh Nhàn

Abstract

Nghiên cứu trình bày phương pháp sắc kí khối phổ ghép với đầu dò hệ ba tứ cực (UPLC-MS/MS) để phân tích dư lượng thuốc diệt cỏ thuộc các hợp chất họ CPA bao gồm 2.4-D, MCPA, MCPP, 2.4-DP, 2.4-DB, 2.4.5-T trong nền mẫu nước sông. Phương pháp định lượng bằng LC-MS/MS và kĩ thuật ESI (-) kết hợp chế độ ghi phổ MRM, sử dụng cột Acquity UPLC BEH RP18, 1.7µm, 2.1×100mm. Chúng tôi đã tối ưu hóa các thông số khối phổ để xác định được mảnh ion m/z thông qua chương trình chạy gradient với thể tích tiêm 10µl, nhiệt độ cột 40oC, tốc độ dòng 0.3ml.phút-1, thành phần pha động gồm acid formic 0.01% và acetonitril. Vì vậy, các điều kiện sắc kí đã tối ưu phù hợp để định lượng các hợp chất thuộc họ CPA (chlorinated phenoxy acid) trong nền mẫu nước sông.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles