Published: 2024-01-24

Bước đầu điều tra cây thuốc sử dụng theo kinh nghiệm dân gian ở tỉnh Ninh Thuận

Trần Hồng Diễm, Lê Văn Minh, Nguyễn Xuân Tuyển, Bạch Long Giang, Bùi Văn Kỳ (Author)

72-76