Mức độ phục hồi học tập sau phong tỏa do đại dịch COVID-19 của sinh viên Dược

Main Article Content

Lưu Thị Mỹ Ngọc
Nguyễn Ngọc Đăng Khoa

Abstract

Nghiên cứu đánh giá sự phục hồi học tập của sinh viên Dược sau phong tỏa do dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam. Nghiên cứu được thiết kế dạng mô tả cắt ngang từ 31/03/2022 đến 12/05/2022 với bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến trên 761 sinh viên Dược năm nhất, ba và năm. Sự phục hồi học tập được đánh giá bằng Thang đo phục hồi học tập dành cho sinh viên Dược. Kết quả cho thấy, trung vị điểm phục hồi học tập của sinh viên năm nhất, ba và năm lần lượt là 54, 46, 49, với khoảng điểm 16-80 cho thấy sinh viên Dược phục hồi học tập ở mức trung bình. Khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm phục hồi học tập của sinh viên ba khóa (p < 0,0001). Điểm phục hồi học tập cao nhất ở sinh viên năm nhất và thấp nhất ở sinh viên năm ba. Nhóm sinh viên có điểm trung bình tích lũy ở mức giỏi và xuất sắc có trung vị điểm phục hồi học tập cao hơn nhóm sinh viên có điểm trung bình tích lũy ở mức kém, trung bình và khá (tất cả p < 0,001). Kết quả nghiên cứu là bằng chứng để nhà trường có chiến lược phù hợp hỗ trợ sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm 3 và sinh viên có điểm trung bình tích lũy ở mức kém, trung bình và khá, phục hồi học tập nhanh hơn sau tác động của dịch bệnh COVID-19.


® 2023 Journal of Science and Technology - NTTU

Article Details

Section
Articles