Published: 2024-01-24

Application of fluorescent microscopy and Fourier-transform infrared spectroscopy for analysis of microplastics in Can Gio seawater

Le Dinh Vu, Dinh Van Hiep, Vo Thi Kim Khuyen, Le Hung Anh, Axel René Fischer, Christina Dornack (Author)

7

Ứng dụng keo tụ PAC và PFC để tối ưu hóa tiền xử lí nước mặt sông Lương Quới cho hệ thống lọc RO

Trần Thành, Nguyễn Văn Phước, Cao Tấn Phát, Trần Ngọc Hải Triều, Lê Thị Thanh Vân (Author)

5