Đánh giá hiện trạng hoạt động đào tạo trực tuyến tại Trường Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Main Article Content

Nguyễn Lan Phương
Trương Thị Lệ Hằng
Nguyễn Ban Mai

Abstract

Hình thức Đào tạo trực tuyến (ĐTTT) tại Việt Nam đã và đang phát triển nhanh chóng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, việc quản lí và tối ưu hóa hiệu quả của hệ thống ĐTTT vẫn còn đối diện với những thách thức và hạn chế. Nhằm góp phần trong việc cải tiến hệ thống ĐTTT tại trường Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (ĐH NTT), nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính với mục tiêu là phân tích và đánh giá về hiện trạng sử dụng phần mềm LMS trong công tác đào tạo cũng như quản lí hệ thống ĐTTT tại trường. Bằng cách thực hiện các cuộc phỏng vấn sâu với các giảng viên đã và đang sử dụng hệ thống ĐTTT, cùng với các cán bộ phụ trách hệ thống ĐTTT để thu thập dữ liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, tuy hệ thống ĐTTT tại trường ĐH NTT đã đem lại các lợi ích rõ rệt trong công tác đào tạo như thiết kế tối ưu hóa để truy cập từ nhiều thiết bị khác nhau, khả năng linh hoạt trong việc giảng dạy và học tập, tuy vẫn còn tồn tại hạn chế như năng lực sử dụng công nghệ để dạy học của giảng viên còn yếu. Kết quả nghiên cứu này có thể dùng vào việc cải tiến các chính sách đào tạo nhằm tối ưu hóa hiệu quả của hệ thống ĐTTT tại trường ĐH NTT.


® 2023 Journal of Science and Technology - NTTU

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles