Truyện ngắn Lý Lan và Y Ban từ góc nhìn lí thuyết độ khó của văn bản

Main Article Content

Nguyễn Thị Như Điệp
Trịnh Khánh Linh

Abstract

Từ lâu, trên thế giới, độ khó của văn bản đã được nghiên cứu trong cả lĩnh vực ngôn ngữ học ứng dụng và ngôn ngữ học tính toán; trong đó, các nghiên cứu chủ yếu cho tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác với nhiều kết quả ứng dụng cao.Bài viết phần lớn sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng nhằm khảo sát các yếu tố ngôn ngữ ảnh hưởng đến độ khó của truyện ngắn Lý Lan và Y Ban từ góc nhìn lí thuyết độ khó của văn bản. Qua khảo sát và phân tích bộ ngữ liệu gồm 62 truyện ngắn của Lý Lan và Y Ban, cho thấy, cấp độ khó truyện ngắn Lý Lan và Y Ban ở mức cấp độ khó “trung bình”. Từ kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra các đề xuất nhằm sử dụng ngữ liệu ở các lớp, cấp học phù hợp; cập nhật vào kho ngữ liệu tiếng Việt nghiên cứu về độ khó của văn bản; đề xuất kết hợp khung lí thuyết này vào ứng dụng thực tiễn giảng dạy, biên soạn giáo trình và xác định đặc trưng phong cách tác giả ở góc nhìn định lượng.


® 2023 Journal of Science and Technology - NTTU

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles