Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa và ức chế enzym alpha-glucosidase của Dền gai (Amaranthus spinosus L. Amaranthaceae)

Main Article Content

Lư Bích Ngọc Giàu
Phan Thiện Vy
Nguyễn Phương Thanh Ngân
Phạm Thị Hương Giang

Abstract

 Nghiên cứu được thực hiện nhằm làm rõ đặc điểm thực vật và cung cấp thêm thông tin
về hoạt tính hạ đường huyết của Dền gai tại Việt Nam. Dền gai được định danh bằng
phương pháp ADN, khảo sát đặc điểm hình thái bằng phương pháp thường quy. Sơ bộ
hóa thực vật theo phương pháp Ciuley cải tiến bởi Trường Đại học Y Dược Thành phố
Hồ Chí Minh. Chiết xuất cao toàn phần và 5 cao phân đoạn petroleum ether, chlorofrom, ethyl acetat, n-butanol, nước. Thử hoạt tính chống oxy hóa dựa trên mô hình 2,2- diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) và ức chế enzym α-glucosidase trên 6 mẫu cao chiết. Nghiên cứu đã xác định được loài Dền gai (Amaranthus spinosus) bằng phương pháp giải trình tự gen matK, đặc điểm hình thái tương đồng với tài liệu tham khảo. Thành
phần hóa học có chứa chất béo, acid hữu cơ, flavonoid, carotenoid, triterpen, saponin, tanin, chất khử và hợp chất polyuronic. Cao phân đoạn chloroform có hoạt tính chống oxi hóa (IC50 144,97 μg/mL) và ức chế enzym α-glucosidase (IC50 239,25 μg/mL) tốt nhất. Mẫu chứng dương vitamin C (IC50 10,95 μg/mL) và acarbose (IC50 254,03 μg/mL).
® 2024 Journal of Science and Technology - NTTU 

Article Details

Section
Articles