Nghiên cứu các yếu tố tác động đến quyết định làm thêm của sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Main Article Content

Vũ Nhật Phương
Nguyễn Giang Đô

Abstract

 Nghiên cứu này nhằm phân tích các yếu tố tác động đến việc làm thêm của sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính, nhóm tác giả đã xây dựng mô hình nghiên cứu gồm 5 yếu tố dựa trên lý thuyết nhu cầu (Maslow), lý thuyết làm việc bán thời gian (Thurman và Trah), lý thuyết định hướng cơ bản (Warren) và khảo cứu tài liệu. Phương pháp nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua khảo sát 326 sinh viên. Kiểm định từ Smart-PLS 4.0 cho thấy lợi ích kinh tế và mong muốn tạo lập, duy trì các mối quan hệ xã hội là hai yếu tố có tác động lớn nhất tới quyết định làm thêm của sinh viên. Kết quả còn cho thấy quan hệ xã hội là yếu tố trung gian trong việc giải thích động lực làm thêm của sinh viên từ nhiều yếu tố trong đó tích lũy kỹ năng nghề nghiệp có tác động gián tiếp mạnh nhất. Kết quả nghiên cứu cho thấy vai trò của mối quan hệ xã hội và tác động gián tiếp của kỹ năng nghề nghiệp đối với quyết định làm thêm của sinh viên, cũng như tác động gián tiếp của kỹ năng nghề nghiệp thông qua mong muốn được mở rộng mối quan hệ xã hội.
® 2024 Journal of Science and Technology - NTTU 

Article Details

Section
Articles