Published: 2024-01-24

Khảo sát các đặc tính của màng hydrogel poly (vinyl alcohol) glutaric anhydride tải nano bạc

Vũ Quang Hiếu, Nguyễn Ngọc Phương Trâm, Nguyễn Ngân Tuấn, Ngô Hoàng Long (Author)

Nghiên cứu phát triển sản phẩm bánh quy vỏ lụa ca cao

Trần Bùi Phúc, Vũ Thị Kim Ngọc, Vũ Thị Kim Ngọc, Lê Thị Thư (Author)