Published: 2018-06-01

Nghiên cứu tận thu hạt từ tính từ băng từ (cassette) phế thải

Lê Thị Hồng Nhan, Nguyễn Thái Anh, Phan Nguyễn Quỳnh Anh (Author)

Tình hình ứng dụng CRISPR/Cas trong cải thiện di truyền cây nông nghiệp

Lê Thị Ngọc Quỳnh, Chu Đức Hà, Lê Tiến Dũng (Author)

Khai thác luật kết hợp từ các tập mục hữu ích cao

Nguyễn Thị Thuý Loan, Mai Hoàng Thắng (Author)

Ứng dụng phương pháp đáp ứng bề mặt tối ưu hóa điều kiện quá trình phản ứng xà phòng hóa từ dầu dừa tỉnh Bến Tre

Nguyễn Thị Cẩm Trinh, Phan Nguyễn Quỳnh Anh, Lê Thị Hồng Nhan, Trần Thiện Hiền, Lê Tấn Huy, Nguyễn Phú Thương Nhân, Bạch Long Giang (Author)

Nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất amino của benzimidazole và benzoxazole

Nguyễn Thị Thúy Hồng, Đinh Thị Thanh Tâm (Author)

Nghiên cứu chế tạo vật liệu ZnO nanorods bằng phương pháp điện hóa

Đinh Thị Thanh Tâm, Bạch Long Giang, Vũ Thị Hạnh Thu (Author)