So sánh đặc điểm hình thái và vi cấu tạo hai loài syzygium nervosum A.Cunn.ex DC và Suzygium Samarangense . Blume

Main Article Content

Trần Thị Ngọc Hải

Abstract

 Hai loài Vối và Mận thuộc họ Sim (Myrtaceae), thu hái tại Thành phố Hồ Chí Minh đã
được mô tả và so sánh chi tiết về đặc điểm hình thái, cấu trúc vi phẫu và phân tích bột dược liệu. Phương pháp nghiên cứu bao gồm việc phân tích, mô tả, chụp hình, và sử dụng kỹ thuật soi kính hiển vi quang học. Kết quả phân tích giải phẫu của rễ, thân và lá cho thấy sự khác biệt rõ ràng trong cấu trúc của hệ thống mô dẫn ở vi phẫu rễ. Sự khác biệt giữa 2 loài cũng được thể hiện ở hình dạng cấu trúc của mô dẫn ở lá và cuống lá giữa hai loài Vối và Mận. Từ những kết quả thu được về đặc điểm hình thái và giải phẫu, cả hai loài cho thấy có những đặc điểm vĩ mô và vi mô riêng biệt. Sự khác biệt này có thể được sử dụng để phân biệt và xác định quan hệ họ hàng gần giữa các loài thực vật, đồng thời cung cấp cơ sở dữ liệu quan trọng cho nghiên cứu các loài thực vật.
® 2024 Journal of Science and Technology - NTTU 

Article Details

Section
Articles