Published: 2018-02-01

Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng cấu trúc vật liệu khung hữu cơ kim loại MIL-53(Fe) biến tính Nd

Nguyễn Hữu Vinh, Bạch Long Giang, Nguyễn Duy Trinh, Bùi Thị Phương Quỳnh, Đỗ Trung Sỹ (Author)

Ứng dụng lưu chất CO2 siêu tới hạn trong nghiên cứu và sản xuất

Đoàn Thị Ngân, Lê Trần Thảo Nguyên, Hoàng Hồng Hạnh, Bùi Minh Quang, Nguyễn Lê Tuyên, Lê Văn Minh (Author)

Tạo kháng thể IgG thỏ kháng alpha-fetoprotein người

Lê Thị Phương Thảo, Nguyễn Hữu Hùng (Author)